LOGIN REGISTER

Search-Courses

Category

FÚINN/ ABOUT US

Tá tacaíocht tugtha ag Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir, ar a dtugtaí Ionad Múinteoirí Inse tráth, ón mbliain 1972, do riachtanais inseirbhíse múinteoirí an Chláir. Ó mhí Lúnasa 2000, cuireadh an tIonad i gcoimpléacs saintógtha nua ar Bhóthar Chill Rois, Inis. 

Cuimsítear i bpríomhfheidhmeanna Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir riachtanas tacaíocht a thabhairt do riachtanais inseirbhíse an Stáit agus riachtanais shainaitheanta áitiúla a aithint agus a thacú freisin. Chuige seo, tá traidisiún láidir ag Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir i bhforbairt agus soláthar cúrsaí áitiúla agus tionscnaimh scoilbhunaithe.

Tá an tIonad mar chuid de ghrúpa de 21 Ionad Oideachais lán-aimseartha, agus naoi n-Ionad a oibríonn ar bhonn páirtaimseartha a dtugann an Roinn Oideachais agus Eolaíochta tacaíocht dóibh go príomha. Chomh maith leis na feidhmeanna thuasluaite, bhí Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir páirteach, le blianta beaga anuas, i dTionscnaimh Idirchultúrtha le hIonaid i dtíortha san Aontas Eorpach. 

Is é Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir an t-ionad riaracháin do na cláir a leanas:

IONAD DO CHEANNAIREACHT SCOILE (ICS)

Tá Ionad do Cheannaireacht Scoile (ICS) freagrach as an leanúntas forbartha ceannaireachta trí chéile, ina dtosaítear le hoiliúint réamhchoinne tríd go dtí ionduchtú príomhoidí nuacheaptha go dtí forbairt ghairmiúil leanúnach le linn ghairm bheatha an cheannaire.

CLÁR CEANNAIREACHTA SFGM

Déanann an Clár Ceannaireachta SFGM cláir oiliúna a éascú do Phríomhoidí agus Leas-Phríomhoidí, lena n-áirítear Misneach, Forbairt agus Tánaiste.

BREITH AR AN MATAMAITIC AGUS MATA SA RANG

Is éard atá i gceist le Breith ar an Matamaitic (BM) ná clár uimhearthachta atá ar fáil do scoileanna DEIS Urban Band 1 & 2. Cuireann Breith ar an Matamaitic cur chuige ar leith ar fáil chun cur le heolas, tuiscint agus straitéisí páistí maidir le huimhreacha. Is cur chuige ranga i leith BM é Mata sa Rang (MsR), a d’fhorbair an Dr. Noreen O’Loughlin, BM Éire, agus tá sé ar fáil do scoileanna tuaithe DEIS agus scoileanna neamh-DEIS araon. Tá sé á sheachadadh ar bhonn náisiúnta ag múinteoirí BM tríd an Líonra Ionad Oideachais.

AN ARDTEISTIMÉIREACHT FHEIDHMEACH, SFGM, POLAITÍOCHT AGUS SOCHAÍ, STAIR, TÍREOLAÍOCHT, CREIDEAMH AGUS NA CLASAICÍ

Is clár éagsúil, neamhspleách Ardteistiméireachta í an Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Dearadh an clár do dhaltaí nár mhaith leo leanúint ar aghaidh díreach go dtí oideachas tríú leibhéal nó dóibh siúd nach féidir leis an dá chlár Ardteistiméireachta freastal ar a riachtanais, mianta agus cumas ar bhealach sásúil. Is ábhar nua Ardteistiméireachta é Polaitíocht agus Sochaí a scrúdaíodh den chéad uair riamh é sa bhliain 2018 i 41 scoil Céim 1 ar bhonn náisiúnta. 

ERSO

Tá na hEagraithe Riachtanais Speisialta Oideachais (ERSO) don cheantar bunaithe san ionad freisin - 065 68 64851 & 065 68 44523.

Clare Education Support Centre, formerly known as Ennis Teachers' Centre, has, since 1972, supported the in-service needs of Clare teachers. Since August 2000, the Centre has been located in a new purpose-built complex on the Kilrush Road, Ennis.

The main functions of Clare Education Support Centre include a requirement to support the in-service needs of the state and to identify and support locally identified needs.  To this end Clare Education Support Centre has a strong tradition in the development and provision of local courses and school based initiatives.  

The Centre is part of a group of 21 Full Time Education Centres and nine Centres operating on a Part-time basis supported principally by the Department of Education and Science. In addition to the functions noted above Clare Education Support Centre has, in recent years, been involved in Intercultural Projects with Centres in European Union countries.

Clare Education Support Centre is the administrative centre for the following programmes:

Centre for School Leadership (CSL)

Centre for School Leadership (CSL) has responsibility across the continuum of leadership development commencing with pre appointment training through to induction of newly appointed principals to continuous professional development throughout the leader’s career.

PDST Leadership Programme

PDST Leadership Programme facilitates training programmes for Principals and Deputy Principals including Misneach, Forbairt and Tánaiste. 

Maths Recovery and Mata sa Rang

Maths Recovery (MR) is a numeracy programme available to DEIS Urban Band 1 & 2 schools.  Maths Recovery offers a unique approach to extending children’s number knowledge, understanding and strategies.  Mata sa Rang (MsR) is a classroom approach to MR which was developed by Dr. Noreen O’Loughlin, MR Ireland and is available to both rural DEIS and non-DEIS schools. It is delivered nationwide by MR teachers through the Education Centre Network.

Leaving Cert Applied, PDST, Politics and Society, History, Geography, Religion and Classics 

Leaving Certificate Applied is a distinct, self-contained Leaving Certificate programme. It is designed for those students who do not wish to proceed directly to third level education or for those whose needs, aspirations and aptitudes are not adequately catered for by the other two Leaving Certificate programmes.  Politics and Society is a new Leaving Certificate subject which was examined for the first time in 2018 in forty-one phase one schools nationwide.

SENO

The Special Education Needs Organizers (SENO) for the area are also based in the centre - 065 68 64851 & 065 68 44523.

Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir/ Clare Education Support Centre

Foireann/ Staff

martin moloney

Martin Moloney

Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir/ Clare Education Support Centre

Stiúrthóir/ Director
P: 065 68 45500                            
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Maria 2 for Web

Marie O'Halloran 

Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir/ Clare Education Support Centre

Riarthóir Oifige/ Office Administrator
P: 065 68 45500                            
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jerry 2 for Web

Jerry Murphy

Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir & Cláir SFGM - L & P, LCA, MR/ Clare Education Centre & PDST Programmes - L & P, LCA, MR

Bainisteoir Airgeadais/ Finance Manager
P: 065 68 45500                            
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Linda H Custom

Linda Hogan

Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir/ Clare Education Support Centre

Riarthóir/ Administrator   
Sannta do Cheannaireacht SFGM/ Assigned to PDST Leadership   
P: 065 68 45502        
W: www.pdst.ie                    
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Karen Take 2 002 Custom

Karen O'Loughlin

Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir/ Clare Education Support Centre

Riarthóir/ Administrator   
Sannta don Ardteistiméireacht Fheidhmeach, SFGM, Polaitíocht agus Sochaí, Stair, Tíreolaíocht, Creideamh agus na Clasaicí/ Assigned to Leaving Cert Applied, PDST, Politics and Society, History, Geography, Religion and Classics 
P: 065 68 45504         
W: www.pdst.ie/lca / www.pdst.ie/sc/politicsandsociety
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mary Custom

Mary O' Donoghue

Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir/ Clare Education Support Centre

Riarthóir/ Administrator 
Sannta do JIS/ CEC/ Assigned to JIS/CEC
P: 065 68 45500 
 

Clara 011

Clara Carr

Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir/ Clare Education Support Centre

Riarthóir/ Administrator
Sannta do Breith ar an Matamaitic, Cúrsaí Áitiúla, SFGM agus Cúrsaí Samhraidh/ Assigned to Maths Recovery, Local Courses, PDST and Summer Courses 
P: 065 68 45507         
W: www.mata.ie                   
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ger McN

Geraldine McNamara

Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir/ Clare Education Support Centre

Riarthóir/ Administrator 
Sannta do CSL/ Assigned to CSL
P: 065 68 45510         
W: www.cslireland.ie           
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Áine Twomey

Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir/ Clare Education Support Centre

Riarthóir Oifige/ Office Administrator
P: 065 68 45500                            
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Teagmháil
Contact

  • 065 684 5500

  •   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois,
Inis, Co. an Chláir
  V95 F782
Government Buildings, Kilrush Road,
Ennis, Co. Clare  V95 F782

Suíomh
Location